نام نماد :

سآبيك

نام شرکت :

سیمان ابیک

مدیر عامل:

اکبر عباس پورحيدرلو

تلفن:

02645383886

فکس:

33130603

آدرس:

کیلومتر 80 اتوبان تهران قزوین

وب سایت:

www.abyekcement.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه، عبارتست ازاحداث وتوسعــه وتجهیـز کارخانجات تولید سیمان وصنایع بتونی و بهره برداری وفروش محصولات آن