نام نماد :

سدشت

نام شرکت :

صنایع سیمان دشتستان

مدیر عامل:

ايرج موسوي

تلفن:

07791570939

فکس:

07791570937

آدرس:

بوشهر - برازجان کلیومتر 7 جاده شیراز

وب سایت:

DASHTESTANCEMENT.COM

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تولید 3000 تن سیمان خاکستری درروز وفروش وصادرات سیمان وطراحی وساخت ، واردات وصادرات ماشین آلات وتجهیزات مربوط به کارخانه