نام نماد :

سفيد

نام شرکت :

سیمان سفید شرق

مدیر عامل:

علي رضا نصيري

تلفن:

02188877032

فکس:

02188192605

آدرس:

مشهد - جاده کلات سه راهس سیمان کیلومتر8 جاده اختصاصی مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد

سال مالی:

05/31

موضوع فعالیت:

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه تاسیس و بهره برداری از کارخاه های سیمان سفید و خاکستری و رنگی و اکتشاف و بهره برداری از معادن مجاز و هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی و انجام معاملات بازرگانی که به موضوع شرکت مربوط باشد .