نام نماد :

سنندج

نام شرکت :

تولید نیروی برق سنندج

مدیر عامل:

تلفن:

فکس:

3353516-0871

آدرس:

کردستان - سنندج ابتدای جاده سقز به طرف پل شیخ کیلومتر7 نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

اموضوع شرکت عبارت است از: لف- موضوع اصلی 1- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی 2- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری ، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه 3- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) 4- پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری ، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی 5- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه 6- تهیه و تامین ابزار ، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت 7- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت 8- مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق ) مرتبط باشد . ب- موضوع فرعی 1- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند .