نام نماد :

شاملا

نام شرکت :

معدنی املاح ایران

مدیر عامل:

محمدمهدي بوربورحسينبيگي

تلفن:

0218806782

فکس:

02188037020

آدرس:

گرمسار کیلومتر 35جاده سمنان -اراک بعد از برق باختر-کیلومتر 8 جاده معدن میقان

وب سایت:

amlah.com

ایمیل:

info@amlah.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید سولفات سدیم ونمک خوراکی