نام نماد :

شصفها

نام شرکت :

پترو شیمی اصفهان

مدیر عامل:

احمد هاشمي

تلفن:

031-33922372

فکس:

031-33922681

آدرس:

اصفهان-کیلومتر 5 بزرگراه آزادگان-بلوار پتروشیمی

وب سایت:

www.epciran.com

ایمیل:

info@epciran.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید انواع محصولات پتروشیمی و آروماتیکها