نام نماد :

شكبير

نام شرکت :

پتروشیمی امیر کبیر

مدیر عامل:

يداله مصدقي فرد

تلفن:

02188569544

فکس:

88365778

آدرس:

خوزستان بندر امام (ره) منطقه ویزه اقتصادی پترو شیمی سایت 4

وب سایت:

www. akpc.ir

ایمیل:

info@akpc.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

احداث,راه اندازی و بهره برداری کاخانجات صنعتی به منظور تولید,بازاریابی,فروش,صدور محصولات پتروشیمی,ذخیره,واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی