نام نماد :

غپيچك

نام شرکت :

پیچک

مدیر عامل:

هادي اکبرپور

تلفن:

02165642960

فکس:

02165642962

آدرس:

استان تهران -شهرستان شهریار-ابتدای جاده رباط کریم شهرک امیریه میدان وحدت خیابان پیچک شرکت پیچک

وب سایت:

www.pichack food .ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید مواد غذایی کنسروی