نام نماد :

فافزا

نام شرکت :

فولاد افزا سپاهان

مدیر عامل:

محمد فتحي

تلفن:

36280290

فکس:

36204969

آدرس:

اصفهان مجتمع فولاد مبارکه واحد 09

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

احداث کارخانه دولومیت کلسینه وبهره برداری ازان و انجام فعالیتهای خدمات بهره برداری از واحد های تولیدی وصنعتی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها