نام نماد :

فجهان

نام شرکت :

جهان فولاد سیرجان

مدیر عامل:

علي پورمعصومي

تلفن:

02186084633

فکس:

آدرس:

سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معاددن و صنایع معدنی ، انجام عملیات فولادسازی با روشهای مختلف عملیات ذوب و ریختگری و نورد آهنی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد.