نام نماد :

كابگن

نام شرکت :

تولیدی و صنعتی آبگینه

مدیر عامل:

ماشااله ع مقسمي

تلفن:

02188717002

فکس:

02822223008

آدرس:

استان قزوین شهرک صنعتی البرز انتهای حکمت 6

وب سایت:

ایمیل:

info@abguineh.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید شیشه جام وشیشه های ایمنی