نام نماد :

كازرو

نام شرکت :

پتروشیمی کازرون

مدیر عامل:

محمدرضا نصرتي

تلفن:

86092487

فکس:

6276499-0711

آدرس:

کیلومتر35 جاده کازرون به فراشبند مجتمع پتروشیمی کازرون

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت احداث و راه اندازی وبهره برداری مجتمع های پتروشیمی وکارخانه های صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی مجاز ، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی ، ذخیره ، صادرات ، واردات وتبدیل موادپتروشیمی وشیمیائی وفرآورده های فرعی ومشتقات ذیربط آنها وانجام فعالیتهای تولیدی ، صنعتی ، بازرگانی مجاز ، فنی ومهندسی که بطور مستقیم ویاغیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد .