نام نماد :

كاصفا

نام شرکت :

صنایع کاشی اصفهان

مدیر عامل:

مجيد سعادت جو

تلفن:

فکس:

03142234975

آدرس:

اصفهان-کیلومتر 10جاده نجف آباد -صنایع کاشی اصفهان

وب سایت:

www.isfahan-tile.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

ایجاد وبهره برداری ازکارخانه کاشی وسرامیک سرویسهای بهداشتی وخرید هر نوع وسایل وماشین آلات مورد نیاز وفروش انواع محصولات آن وایجاد صنایع ویا تولید هر نوع ماشین آلات که به نحوی با امر صنعت سرامیک ویا سرویس های بهداشتی در ارتباط است .