نام نماد :

كسرام

نام شرکت :

پارس سرام

مدیر عامل:

محسن عالي خاني

تلفن:

02186120259

فکس:

02186121430

آدرس:

کیلومتر 23 جاده قرچک - ورامین - شرکت پارس سرام

وب سایت:

www.parsceram.net

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

طبق ماده 2 اساسنامه تولید و فروش چینی بهداشتی و انجام کلیه عملیات بازرگانی می باشد