نام نماد :

مدار

نام شرکت :

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مدیر عامل:

حامد فلاح جوشقاني

تلفن:

02185599112

فکس:

02185599812

آدرس:

---

وب سایت:

www.mcmic-co.com/

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتهایا صندوقها