نام نماد :

نيرو

نام شرکت :

نیرو سرمایه

مدیر عامل:

عليرضا اميرفراهاني

تلفن:

021-88525071

فکس:

88759964

آدرس:

وب سایت:

www.niroosarmayeh.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

خریدوفروش سهام شرکتهای بورسی وخارج ازبورس -سرمایه گذاری ومشارکت در شرکتها-واردات وصادرات وحق العمل کاری وترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-شرکت درمناقصات ومزایده ها ونمایشگاههای داخلی وخارجی.......