نام نماد :

وسخراش

نام شرکت :

سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

مدیر عامل:

ابراهيم قرباني

تلفن:

05832232647

فکس:

05832230051

آدرس:

خراسان شمالی - بجنورد - خیابان قیام - چهارراه دانش آموز - نبش ضلع جنوبی چهارراه - شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

وب سایت:

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

1- سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذای صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها ، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع . 2- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .