نام نماد :

وسلرستا

نام شرکت :

سرمایه گذاری استان لرستان

مدیر عامل:

عليرضا بابازاده

تلفن:

06633328904

فکس:

آدرس:

وب سایت:

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ،واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها،موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع.