نام نماد :

وقوام

نام شرکت :

بانک قوامین

مدیر عامل:

علي ابدالي

تلفن:

021-43901000

فکس:

021-5151

آدرس:

وب سایت:

www.ghbi.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

قبول سپرده ، ارایه چک و خدمات آن ، عملیات بین بانکی ، ارایه ابزارهای پرداخت ، دریافت ، پرداخت ، نقل و انتقال وجوه ، گشایش اعتبار اسنادی ، صدور ضمانتنامه ، صدور کارت های الکترونیکی ، اجاره صندوق امانات ، صدور حواله های ارزی ، انتشار اوراق اسلامی ، وصول مطالبات اسنادی ، سرمایه گذاری ، پرداخت تسهیلات عقود اسلامی.