نام نماد :

ولبهمن

نام شرکت :

بهمن لیزینگ

مدیر عامل:

اسمعيل کاوياني

تلفن:

48081-021 ????? 7274

فکس:

02144907486

آدرس:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط