نام نماد :

ولساپا

نام شرکت :

لیزینگ رایان سایپا

مدیر عامل:

سيدحسين تقوي

تلفن:

44908496

فکس:

22220612

آدرس:

وب سایت:

WWW.RAYANSAIPA.COM

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

عبارت است ازتأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط