نام نماد :

وپترو

نام شرکت :

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

مدیر عامل:

حجت اله برامکي يزدي

تلفن:

88551378

فکس:

88551372(021)

آدرس:

-

وب سایت:

www.piicgroup.com

سال مالی:

02/31

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در شرکتها و مجتمع ها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی خصوصاً ، بمنظور ایجاد ، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها می باشد.