نام نماد :

پترول

نام شرکت :

گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

مدیر عامل:

رشيد قانعي

تلفن:

021-86092477-88

فکس:

021-86092514

آدرس:

وب سایت:

www.iipgc.com

ایمیل:

info@iipgc.com

سال مالی:

02/31

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام و حق تقدم شرکت های صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی