نام نماد :

گپارس

نام شرکت :

مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس

مدیر عامل:

نويدرضا حسني

تلفن:

05138718312

فکس:

(051)38718311- 4

آدرس:

مشهد بزرگراه شهید کلانتری مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران برج اداری آفتاب طبقه اول

وب سایت:

www.kargozaranpars.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

فعالیت در زمینه صنعت گردشگری ایجاد مجمتع ها و شهرک های مسکونی و گردشگری با کلیه تاسیسات جانبی