مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
بالبر 1402/10/303   ماهه  سال 1403 640k 9,289k 8,402k0k 365,260 303,060 110,581 173 1 90.5 3.2 1.2 0
بكاب 1402/10/303   ماهه  سال 1403 491k 1,927k 1,082k0k 65,882 48,814 38,749 79 1.3 56.2 9.5 2 0
بموتو 1402/10/283   ماهه  سال 1403 14,288k 43,878k 21,484k0k 2,521,771 2,612,173 1,620,801 113 1.3 49 23 3.7 0
بايكا 1402/11/3012   ماهه  سال 1402 505k 4,004k 3,075k0k 401,702 274,394 189,268 375 1.1 76.8 4 4.7 0
بنيرو 1402/08/1712   ماهه  سال 1402 455k 648k 63k0k -22,716 -31,563 61,400 135 4.6 9.8 102.7 9.5 0
بترانس 1402/10/309   ماهه  سال 1402 36,403k 151,717k 87,942k0k 9,103,184 12,315,214 6,017,076 165 1.4 58 20.1 4 0
بسويچ 1402/10/279   ماهه  سال 1402 12,890k 29,641k 10,275k0k 2,973,898 4,564,030 3,952,949 307 2.3 34.7 47.7 13.3 0
بشهاب 1402/10/309   ماهه  سال 1402 729k 7,565k 4,473k0k 1,529,174 1,231,296 1,029,841 1,413 1.7 59.1 26.7 13.6 0
بكابل 1402/10/309   ماهه  سال 1402 1,024k 29,464k 23,882k0k 1,395,436 2,474,263 1,512,889 1,478 1.1 81.1 5.1 5.1 0
بكام 1402/10/309   ماهه  سال 1402 13,679k 20,087k 3,611k0k 1,770,382 437,257 1,794,330 131 4.4 18 28.9 8.9 0
بتك 1402/04/1012   ماهه  سال 1401 9k 1,956k 1,935k0k 37,713 11,688 2,003 223 1 98.9 0.1 0.1 0
نيرو 1399/10/299   ماهه  سال 1399 65k 214k 86k127k 6,879 6,611 102 1.7 40.4 39.4 3.1 5.2
برانسفو 1397/12/2512   ماهه  سال 1397 500k 4,569k 3,131k1,438k 971,561 866,010 648,625 1,297 1.4 68.5 19.5 14.2 45.1
باختر 1390/06/0112   ماهه  سال 1389 3k 53k 66k-12k 2,471 -4,865 -4,581 -1,527 0.8 123.2 -9.7 -8.6 37