مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
تامين سپهر 1402/10/3012   ماهه  سال 1402 18,500k 47,726k 9,469k38,257k 11,752,872 11,167,585 604 4.6 19.8 88.3 23.4 29.2
تمدن 1402/06/126   ماهه  سال 1402 15,000k 69,756k 28,069k41,687k 8,882,704 7,682,460 512 3.7 40.2 66.9 11 18.4
اميد 1398/07/299   ماهه  سال 1398 6,000k 11,646k 1,851k9,794k 1,954,903 1,840,270 1,752,238 292 9.9 15.9 83 15.1 17.9
لوتوس 1398/08/299   ماهه  سال 1398 6,000k 13,215k 4,212k9,003k 3,535,756 3,068,296 2,734,210 456 10.7 31.9 77.3 20.7 30.4
انرژي 1398/08/046   ماهه  سال 1398 600k 1,435k 81k1,354k 94,368 55,731 149,709 250 13.7 5.6 158.6 10.4 11.1
بورس 1398/08/296   ماهه  سال 1398 2,000k 4,540k 1,299k3,241k 1,044,541 932,866 819,245 410 0.8 28.6 65.3 18 25.3
تنوين 1398/09/146   ماهه  سال 1398 9,000k 60,273k 47,552k12,721k 3,189,712 3,106,109 2,821,506 314 1.3 78.9 88.5 4.7 22.2
سپرده 1398/09/146   ماهه  سال 1398 1,500k 4,594k 1,756k2,838k 719,122 208,417 560,173 373 2 38.2 77.9 12.2 19.7
فرابورس 1398/08/296   ماهه  سال 1398 1,400k 2,541k 449k2,092k 706,475 477,991 540,407 386 4.4 17.7 76.5 21.3 25.8
كالا 1398/08/286   ماهه  سال 1398 1,860k 3,535k 902k2,633k 474,261 362,039 569,216 306 3.7 25.5 92.5 16.1 21.6