مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
جوين 1402/11/296   ماهه  سال 1403 7,455k 36,417k 16,282k0k 3,320,575 3,344,443 3,108,250 417 1.2 44.7 21.1 8.5 0
كورزي 1402/11/113   ماهه  سال 1403 100k 381k 191k0k -287 -5,045 -5,045 -50 1.1 50.1 -6.9 -1.3 0
سپيد 1402/10/269   ماهه  سال 1402 3,000k 52,569k 33,432k0k 12,751,906 9,776,508 7,877,465 2,626 1.1 63.6 9.8 15 0
اخشان 1402/09/056   ماهه  سال 1402 129k 1,435k 1,165k0k 229,915 178,177 132,336 1,026 0.9 81.2 6.2 9.2 0
زكوثر 1402/11/116   ماهه  سال 1402 77k 164k 202k0k 13,586 -36,940 -13,798 -179 0.5 122.8 -9.1 -8.4 0
سيمرغ 1402/05/296   ماهه  سال 1402 65k 866k 299k0k 179,755 157,374 182,324 140,249 2.8 34.5 23.3 21.1 0
فردوس 1402/11/236   ماهه  سال 1402 200k 1,732k 974k0k 605,770 590,381 559,671 2,798 1.2 56.3 67.5 32.3 0
زفكا 1402/02/1612   ماهه  سال 1401 1k 2,616k 2,537k0k 127,544 91,837 77,907 779,070,000 1.5 97 8 3 0
ديزباد 1401/07/259   ماهه  سال 1401 503k 3,055k 2,115k0k 693,585 458,607 348,217 692 1.2 69.2 9.2 11.4 0
اجداد 1401/02/0812   ماهه  سال 1400 1,038k 6,732k 4,012k0k 2,330,617 1,434,959 1,533,042 1,477 0.9 59.6 19.7 22.8 0
زسپاها 1401/01/2912   ماهه  سال 1400 220k 1,658k 1,091k0k 327,726 194,976 328,993 1,495 1 65.8 16.5 19.9 0
زپارس 1400/07/299   ماهه  سال 1400 325k 4,579k 2,553k0k 680,088 388,438 579,074 1,780 1.5 55.8 38.4 12.7 0
زشريف 1400/07/289   ماهه  سال 1400 2,405k 5,221k 1,753k0k 566,425 455,762 478,808 199 1.2 33.6 14.7 9.2 0
زماهان 1400/07/299   ماهه  سال 1400 1,130k 2,879k 866k0k 714,373 611,757 567,240 502 2.5 30.1 34.2 19.7 0
آبين 1400/07/296   ماهه  سال 1400 1,803k 2,305k 240k0k 75,032 62,528 53,137 29 1.2 10.4 40.1 2.3 0
تليسه 1400/07/306   ماهه  سال 1400 4,994k 6,707k 1,204k0k 381,376 307,976 415,748 83 1.1 18 26.3 6.2 0
زبينا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 3,640k 6,073k 1,798k0k 406,742 333,960 498,892 137 1.1 29.6 34.7 8.2 0
زشگزا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 960k 2,623k 1,233k0k 205,303 143,436 216,183 225 0.9 47 18.1 8.2 0
زقيام 1400/07/296   ماهه  سال 1400 6,897k 9,891k 1,785k0k 394,684 332,883 459,262 67 1.5 18 19.8 4.6 0
زكشت 1400/07/296   ماهه  سال 1400 300k 1,314k 555k0k 206,187 195,681 210,245 701 0.9 42.3 26.3 16 0
زگلدشت 1400/07/296   ماهه  سال 1400 200k 4,854k 3,919k0k 243,755 172,190 229,101 1,146 0.4 80.7 15.7 4.7 0
زمگسا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 300k 2,217k 1,575k0k 332,135 259,435 307,267 1,024 0.9 71 22 13.9 0
زملارد 1400/07/296   ماهه  سال 1400 300k 1,974k 1,455k0k 212,843 159,250 165,522 552 0.4 73.7 16.1 8.4 0
زدشت 1400/04/293   ماهه  سال 1400 690k 0k 0k0k 162,665 128,187 175,611 255 0 0 26.4 0 0
آينده 1398/09/036   ماهه  سال 1398 418k 1,755k 1,427k328k -2,968 -35,449 -85 0 81.3 0 -2 -10.8
اشراق 1391/05/176   ماهه  سال 1391 34k 135k 68k67k 9,500 6,103 3,263 96 0.8 50.4 10.2 2.4 4.9
ذربال 1391/05/316   ماهه  سال 1391 120k 705k 389k316k 109,235 99,638 117,483 979 1.3 55.2 44.9 16.7 37.2