مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
كارام 1402/10/299   ماهه  سال 1402 135k 1,814k 1,123k0k 91,405 13,608 15,102 112 0.7 61.9 3.4 0.8 0
كپارس 1402/09/129   ماهه  سال 1402 1,635k 11,571k 3,949k0k 2,904,187 2,530,890 2,235,618 1,367 1.6 34.1 28.2 19.3 0
كترام 1402/10/309   ماهه  سال 1402 1,696k 6,364k 3,423k0k 1,006,482 784,014 605,921 357 1 53.8 19.4 9.5 0
كحافظ 1402/10/309   ماهه  سال 1402 5,141k 25,348k 10,542k0k 5,104,007 4,729,783 4,321,749 841 1.7 41.6 34.9 17.1 0
كساوه 1402/10/289   ماهه  سال 1402 1,530k 14,673k 8,675k0k 2,857,994 2,615,802 2,544,385 1,663 1.2 59.1 21.5 17.3 0
كسعدي 1402/10/309   ماهه  سال 1402 500k 4,334k 2,653k0k 862,346 641,747 580,807 1,162 1.3 61.2 20.2 13.4 0
كصدف 1402/10/299   ماهه  سال 1402 240k 1,956k 704k0k 640,328 571,280 540,258 2,251 1.9 36 38 27.6 0
كلوند 1402/10/309   ماهه  سال 1402 400k 14,378k 7,927k0k 2,951,330 2,651,530 2,338,970 5,847 1.4 55.1 24 16.3 0
كنگار 1402/10/239   ماهه  سال 1402 50k 107k 48k0k -3,210 42,172 839 2 44.5 0 39.3 0
كهرام 1402/10/309   ماهه  سال 1402 75k 878k 1,833k0k 64,990 -140,707 -144,208 -1,923 0.3 208.8 -23.9 -16.4 0
كآرا 1401/10/309   ماهه  سال 1401 135k 1,394k 728k0k -10,741 -150,158 -152,399 -1,129 0.9 52.2 -86.7 -10.9 0
كرد 1397/04/253   ماهه  سال 1397 214k 648k 637k11k 10,879 3,860 -253 -1 0.4 98.3 -0.3 0 -2.2
كچيني 1396/05/313   ماهه  سال 1396 167k 310k 821k-510k -559 -11,598 -20,068 -120 0.1 264.4 -617.9 -6.5 3.9
كنيلو 1394/11/039   ماهه  سال 1394 150k 1,080k 1,195k-114k -125,873 -159,507 -165,127 -1,101 0.8 110.6 -71.6 -15.3 144.3
كاصفا 1394/07/143   ماهه  سال 1394 150k 929k 1,190k-261k -24,787 -41,549 -65,138 -434 0.6 128.1 -77.2 -7 24.9
كپانا 1391/06/0612   ماهه  سال 1390 1,470k 6,813k 5,893k920k 238,616 59,888 -267,674 -182 0.4 86.5 -24.9 -3.9 -29.1