مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
نبابك 1402/10/279   ماهه  سال 1402 900k 2,709k 1,540k0k 279,529 244,841 198,320 220 1.3 56.9 9.1 7.3 0
نتوس 1402/10/309   ماهه  سال 1402 277k 739k 334k0k 171,784 100,992 110,410 399 1.6 45.2 16.4 14.9 0
نخريس 1402/10/289   ماهه  سال 1402 300k 7,195k 4,405k0k 2,200,624 2,108,191 1,453,541 4,845 1.4 61.2 18.7 20.2 0
نشار 1402/10/249   ماهه  سال 1402 4k 227k 78k0k -39,265 -15,818 -3,954 0.5 34.3 0 -7 0
نطرين 1402/10/289   ماهه  سال 1402 775k 4,474k 2,997k0k 918,558 767,019 476,251 615 0.8 67 14.4 10.6 0
نمخمل 1402/10/309   ماهه  سال 1402 147k 306k 294k0k 8,448 -146,307 -124,350 -844 0.6 96.3 -127.5 -40.7 0
نبروج 1402/10/306   ماهه  سال 1402 593k 12,525k 11,353k0k 1,909,713 701,546 283,226 478 1 90.7 5.9 2.3 0
نمرينو 1402/08/306   ماهه  سال 1402 400k 1,983k 690k0k 84,869 25,467 640,474 1,601 2.5 34.8 124.5 32.3 0
نخوي 1396/11/079   ماهه  سال 1396 38k 1,584k 1,719k-135k -33,912 -56,921 -48,323 -1,264 1.6 108.5 -22.3 -3.1 35.7