مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
وبملت 1402/12/1212   ماهه  سال 1402 1,176k 12,297k 6,357k0k 6,035,052 4,785,293 4,059,972 34,524 2 51.7 13.9 33 0
وپاسار 1402/09/1312   ماهه  سال 1402 199k 6,165k 5,295k0k 964,205 771,774 598,891 3,014 0.3 85.9 37 9.7 0
وتجارت 1402/11/3012   ماهه  سال 1402 100k 3,224k 3,447k0k 86,307 -34,216 -193,368 -19,336,800 0.2 106.9 -59.7 -6 0
وزمين 1402/11/2512   ماهه  سال 1402 0k 15,200k 15,205k0k -397 -397 -397,000 0 100 0 0 0
وآيند 1402/08/306   ماهه  سال 1402 1k 909k 563k0k 359,325 357,957 344,280 344,280 68.5 61.9 95.8 37.9 0
وبصادر 1402/08/276   ماهه  سال 1402 1k 47,163k 864k0k 319,017 265,465 334,885 334,885 3.7 1.8 20.7 0.7 0
وكار 1402/08/306   ماهه  سال 1402 100k 2,003k 153k0k 7,692 -72,451 100,342 1,003 3 7.6 1304.5 5 0
سامان 1402/01/2712   ماهه  سال 1401 20k 5,950k 3,527k0k 970,551 1,282,786 989,352 98,935,200 1.7 59.3 5.1 16.6 0
وملل 1402/01/3012   ماهه  سال 1401 100k 17,571k 11,445k6,125k 3,813,656 3,719,803 1,011,295 10,113 0.8 65.1 26.5 5.8 16.5
دي 1401/09/076   ماهه  سال 1401 100k 2,824k 5,629k-2,805k -262,916 -300,771 -333,124 -3,331 0.8 199.3 -108864.1 -11.8 11.9
ونوين 1401/08/306   ماهه  سال 1401 3,000k 10,430k 5,139k5,291k 920,587 828,066 678,666 226 0.9 49.3 56.7 6.5 12.8
وشهر 1401/05/0212   ماهه  سال 1400 100k 4,071k 3,177k895k 783,299 558,534 200,708 200,708 3.1 78 25.6 4.9 22.4
وپارس 1400/06/106   ماهه  سال 1400 38,876k 0k 0k0k 16,037,640 15,330,346 16,268,042 418 0 0 33.2 0 0
وپست 1400/01/2912   ماهه  سال 1399 3,233k 289,156k 289,326k-170k 2,118 0 100.1 0 0 0
وگردش 1400/02/2912   ماهه  سال 1399 15,000k 661,774k 642,819k18,955k 420 0 97.1 0 0 0
سمايه 1399/10/249   ماهه  سال 1399 4,000k 132,147k 455,708k-323,561k -14,704 0 344.9 0 0 0
وخاور 1399/10/309   ماهه  سال 1399 15,000k 341,693k 312,116k29,577k 628 0 91.3 0 0 0
ورفاه 1399/10/309   ماهه  سال 1399 23,326k 1,639,484k 1,548,814k90,669k 189 0 94.5 0 0 0
وسالت 1399/10/119   ماهه  سال 1399 500k 285,700k 284,478k1,222k 661 0 99.6 0 0 0
وسينا 1399/11/119   ماهه  سال 1399 10,000k 342,159k 308,326k33,833k 391 0 90.1 0 0 0
وانصار 1399/09/2712   ماهه  سال 1397 10,000k 516,493k 496,426k20,066k 511 0 96.1 0 0 0
ومهر 1398/05/1312   ماهه  سال 1397 12,000k 659,743k 641,395k18,348k 302 0 97.2 0 0 0
حكمت 1397/10/309   ماهه  سال 1397 6,000k 49,486k 42,586k6,900k 21 0 86.1 0 0 0
وكوثر 1397/04/1912   ماهه  سال 1396 6,000k 201,631k 195,083k6,548k 16 0 96.8 0 0 0
وقوام 1395/12/166   ماهه  سال 1395 8,000k 645,416k 636,773k8,643k -28 0 98.7 0 0 0
ونور 1395/08/236   ماهه  سال 1395 3,000k 18,203k 14,785k3,418k 68 0 81.2 0 0 0