مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
وپسا 1402/08/286   ماهه  سال 1402 239k 264k 51k0k 3,344 46 35 1 2.2 19.2 0.6 0 0
بالاس 1398/09/036   ماهه  سال 1398 150k 3,830k 3,573k257k 150,089 45,551 35,323 235 1.1 93.3 5.1 0.9 13.7
خصدرا 1398/10/056   ماهه  سال 1398 1,500k 24,515k 32,363k-7,848k 1,645,056 811,162 607,315 405 0.7 132 10.9 2.5 -7.7
هفردا 1397/12/189   ماهه  سال 1397 100k 349k 238k111k 11,182 5,324 4,446 44 1.3 68.2 1.3 1.3 4