مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
وملي 1402/09/156   ماهه  سال 1402 106k 5,973k 5,272k0k 1,938,343 676,558 488,295 45,957 1.1 88.3 14.7 8.2 0
چرمش 1397/04/0312   ماهه  سال 1396 130k 879k 725k155k 222,909 69,905 13,021 100 1.1 82.4 1.7 1.5 8.4