مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
لازما 1402/10/303   ماهه  سال 1403 218k 1,614k 2,603k0k 261,722 192,739 86,148 396 0.6 161.3 32.9 5.3 0
انتخاب 1402/12/1212   ماهه  سال 1402 10k 7,547k 4,490k0k -23,870 -20,516 -20,490 -2,049 0.7 59.5 0 -0.3 0
پيزد 1402/10/309   ماهه  سال 1402 7,895k 28,060k 15,153k0k 5,977,510 5,402,924 3,776,823 478 1.2 54 14.6 13.5 0
تاتمس 1402/11/189   ماهه  سال 1402 116k 2,263k 2,036k0k 166,747 58,368 58,145 502 1.2 90 2.6 2.6 0
تايرا 1402/10/279   ماهه  سال 1402 12,800k 94,018k 56,054k0k 17,177,117 13,083,848 13,951,858 1,090 1.4 59.6 8.9 14.8 0
تپكو 1402/11/049   ماهه  سال 1402 21,122k 37,386k 24,573k0k 883,429 597,396 431,532 20 0.6 65.7 4.4 1.2 0
تفيرو 1402/10/289   ماهه  سال 1402 12k 5,306k 5,217k0k 236,738 72,369 26,722 2,227 0.9 98.3 5.4 0.5 0
تكشا 1402/10/309   ماهه  سال 1402 200k 1,455k 451k0k 176,176 70,205 143,901 720 3.4 31 24.9 9.9 0
تكمبا 1402/11/019   ماهه  سال 1402 1,723k 12,176k 9,059k0k 1,868,069 1,368,728 1,155,290 671 1.3 74.4 15.6 9.5 0
تكنو 1402/10/309   ماهه  سال 1402 840k 1,186k 360k0k 132,002 49,479 41,886 50 3.1 30.3 7.6 3.5 0
گلديرا 1402/08/089   ماهه  سال 1402 8,364k 66,238k 45,168k0k 16,150,175 9,389,504 5,176,439 619 1.8 68.2 12.8 7.8 0
لابسا 1402/11/019   ماهه  سال 1402 2,700k 9,731k 4,865k0k 2,273,717 1,846,956 1,395,124 517 2.3 50 15.3 14.3 0
لبوتان 1402/10/279   ماهه  سال 1402 2,500k 41,928k 34,836k0k 11,574,266 7,627,532 2,487,359 995 1.1 83.1 4 5.9 0
لخانه 1402/10/309   ماهه  سال 1402 900k 5,584k 4,624k0k 111,698 -355,728 2,665 3 1.3 82.8 0.1 0.1 0
لخزر 1402/11/059   ماهه  سال 1402 1,663k 25,287k 15,779k0k 2,142,992 260,366 2,623,736 1,578 1.3 62.4 17.7 10.4 0
لسرما 1402/10/309   ماهه  سال 1402 218k 2,985k 2,303k0k 572,207 402,771 267,361 1,226 1.3 77.1 17.9 9 0
تپمپي 1402/08/306   ماهه  سال 1402 140k 860k 478k0k 153,187 116,362 115,195 823 1.5 55.6 16.2 13.4 0
وتوشه 1402/09/136   ماهه  سال 1402 60k 743k 402k0k 105,571 89,475 66,366 1,106 1.6 54 17 8.9 0
تديزل 1399/10/299   ماهه  سال 1399 55k 0k 0k0k 25,542 13,524 14,498 264 0 0 26.5 0 0
تمحركه 1398/09/276   ماهه  سال 1398 122k 84k 52k32k 163 -2,191 4,006 33 0.4 62.1 36.1 4.8 12.6
تپمپس 1393/10/299   ماهه  سال 1393 30k 22k 38k-16k 331 -7,351 -10,009 -334 0.5 174 -90.6 -46.1 62.3
تراك 1391/11/089   ماهه  سال 1391 51k 346k 631k-285k 6,076 -38,985 -64,967 -1,274 0.6 182.4 -49.1 -18.8 22.8