مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
گشان 1402/04/2712   ماهه  سال 1401 1k 46k 60k0k -9,024 -7,424 -74,240 0.6 130.3 0 -16.1 0
سمگا 1401/09/076   ماهه  سال 1401 180k 1,948k 828k1,121k 247,793 202,160 163,962 911 0.9 42.5 66.2 8.4 14.6
گكيش 1398/10/0412   ماهه  سال 1398 64k 99k 11k89k 9,657 4,571 11,599 181 2.9 10.6 80.9 11.7 13.1
گپارس 1398/10/099   ماهه  سال 1398 15k 20k 1k18k -2,305 721 47 6.4 7.6 0 3.7 4
گنگين 1398/07/249   ماهه  سال 1398 3,000k 18,687k 15,313k3,374k 32,262 -66,306 -969,062 -323 0.4 82 -3003.7 -5.2 -28.7
گكوثر 1398/08/286   ماهه  سال 1398 110k 448k 234k215k 118,427 102,134 91,551 832 0.7 52.1 32.4 20.4 42.7