مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
مداران 5,930 4.965,930 4.96207 2,936,62517,414M
مرقام 8,340 2.218,310 1.84275 1,962,31216,378M
سپيدار 84,850 0.7184,350 0.12343 54,5934,629M
پرداخت 8,790 (4.25)9,180 033 42,675381M
سيستم 18,600 (1.12)18,770 (0.21)111 709,06613,183M
رانفور 4,990 (3.85)5,170 (0.39)248 1,529,8027,626M
فن افزار 12,990 0.0812,930 (0.39)976 1,909,29924,681M
فن آوا 3,797 (2.59)3,881 (0.44)31 775,6702,936M
ركيش 2,861 (1.11)2,879 (0.48)150 2,834,5638,128M
آپ 6,580 (1.64)6,650 (0.6)180 1,281,1088,478M
رافزا 15,920 (0.19)15,840 (0.69)800 1,253,22419,850M
رتاپ 2,992 (2.13)3,024 (1.08)303 4,460,19213,474M
پي پاد 11,120 (3.64)11,290 (2.17)861 1,999,62722,580M
توسن 17,680 (2.16)17,670 (2.21)306 338,3425,977M
افرا 10,990 (2.22)10,930 (2.76)415 1,610,44017,595M
تپسي 7,590 (1.56)7,490 (2.85)213 3,546,21026,573M
تاپكيش 11,800 (4.53)11,950 (3.32)931 8,140,75897,302M
مفاخر 10,550 (6.06)10,770 (4.1)677 3,250,52635,000M
سپ 16,700 1.1516,520 0.0654 97,6581,637M
مرقام 11,940 1.711,930 1.62702 3,128,66337,321M
فن آوا كارت 1,000 01,000 00 00M
داده فن آوا 1,000 01,000 00 00M
انفورماتيك 1,000 01,000 00 00M
فناوا كارت 1,000 01,000 00 00M
سيستم 4,999 0.814,948 (0.22)77 469,5752,324M