مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بكام 2,927 4.842,915 4.411,617 35,039,584102,140M
بكاب 14,930 0.5415,420 3.842,806 12,296,472189,647M
بايكا 19,670 2.9819,180 0.4245 153,2143,014M
بشهاب 18,250 (1.35)18,510 0.05162 293,4815,434M
بتك 202,900 (1.39)205,600 (0.07)14 2,101425M
بموتو 2,289 (1.55)2,304 (0.9)298 4,497,66810,285M
بترانس 2,671 (1.58)2,675 (1.44)721 21,388,43657,222M
بالبر 24,980 0.624,400 (1.73)685 1,685,55841,135M
بكابل 12,080 (1.31)12,000 (1.96)194 729,0948,751M
نيرو 15,120 (2.95)15,180 (2.57)183 1,246,09018,896M
بسويچ 4,900 (4.48)4,990 (2.73)201 2,695,46813,130M
بنيرو 3,502 1.743,502 1.74537 5,886,03320,613M
برانسفو 1,000 01,000 00 00M
برانس 1,000 01,000 00 00M
نيرو ترانسفو 1,000 01,000 00 00M