مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بزاگرس 5,710 1.785,690 1.43386 3,476,19119,772M
آبادا 10,820 1.1210,800 0.93772 833,7879,058M
بكهنوج 1,343 (1.25)1,371 0.811,443 59,429,55381,504M
وهور 2,084 (0.76)2,117 0.81204 4,407,9609,333M
بفجر 22,320 0.6822,210 0.18117 788,55017,684M
بمپنا 7,570 1.617,460 0.13195 2,492,02818,599M
بمولد 5,250 0.385,230 0983 4,525,14823,669M
مبين 8,570 0.948,490 0328 1,309,15111,155M
ونيرو 4,920 0.24,900 (0.2)926 13,605,47066,632M
بگيلان 14,260 (0.49)14,290 (0.28)570 198,5342,838M
بجهرم 2,496 (0.68)2,505 (0.32)440 7,898,33619,786M
دماوند 9,070 (2.47)9,230 (0.75)381 1,716,03215,844M
بپيوند 12,610 (2.55)12,790 (1.16)728 653,9988,364M
برق مپنا 100,000 0100,000 00 00M
انرژي سپهر 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه عباسپور 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي دماوند 1,000 01,000 00 00M
ومپنا 1,000 01,000 00 00M
بصبا 1,000 01,000 00 00M
برق آبادان 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه فارس 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
برق منجيل 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه دز 1,000 01,000 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M