مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
لسرما 36,950 1.6237,510 3.161,346 2,221,23183,317M
تمحركه 17,470 2.9517,470 2.95161 1,818,13931,763M
تفيرو 53,100 2.9153,100 2.914 1,50180M
تپكو 2,220 2.682,221 2.73563 28,095,59262,405M
تكنو 6,710 1.986,680 1.52373 4,219,39128,182M
تكمبا 7,990 2.577,870 1.03497 3,574,38428,140M
تكشا 34,550 0.234,600 0.35168 157,0575,465M
لابسا 8,800 (1.46)8,930 0128 873,6457,800M
تاتمس 96,900 (2.95)99,800 (0.05)3 3,084299M
وتوشه 4,523 (0.72)4,553 (0.07)169 4,634,78621,102M
لخانه 14,000 (2.91)14,380 (0.28)38 130,4931,832M
انتخاب 24,250 024,150 (0.41)367 946,67722,872M
تايرا 9,480 (0.11)9,450 (0.42)170 3,010,61728,353M
لبوتان 21,100 0.0920,980 (0.47)174 427,9668,918M
تپمپي 11,660 0.3411,520 (0.86)170 1,665,15119,187M
لازما 72,800 (0.48)72,250 (1.23)96 155,06311,108M
گلديرا 5,400 (2.53)5,440 (1.81)754 7,892,99442,956M
لخزر 5,820 (2.18)5,830 (2.02)256 1,836,74010,640M
توربو 1,000 01,000 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تمحركه 24,600 4.9923,760 1.41197 610,83615,027M