مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بمپنا 6,810 4.936,770 4.31346 4,316,21329,238M
بكهنوج 1,208 4.861,200 4.17597 17,908,66421,490M
ونيرو 4,829 2.534,835 2.65757 10,737,87451,923M
بجهرم 2,284 1.62,288 1.78555 7,359,68016,837M
بزاگرس 5,010 0.85,050 1.61358 5,872,60129,643M
بگيلان 14,120 2.8413,910 1.31676 378,8945,272M
بمولد 4,950 0.25,000 1.211,480 3,089,40715,457M
وهور 1,969 2.071,951 1.14268 8,343,19816,280M
دماوند 8,270 0.738,280 0.85182 705,0215,838M
آبادا 10,000 (0.2)10,040 0.2484 933,1339,378M
مبين 7,990 0.637,940 0252 1,476,25611,710M
بپيوند 12,200 (0.65)12,280 0727 1,011,73612,419M
بفجر 18,770 (1.26)18,930 (0.42)261 1,787,80933,547M
برق مپنا 100,000 0100,000 00 00M
انرژي سپهر 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه عباسپور 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي دماوند 1,000 01,000 00 00M
ومپنا 1,000 01,000 00 00M
بصبا 1,000 01,000 00 00M
برق آبادان 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه فارس 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
برق منجيل 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه دز 1,000 01,000 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M