مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
تماوند 4,370 54,337 4.256 371,0371,609M
تكيميا 2,010 0.22,010 0.2463 9,759,87019,615M
امين 3,352 (1.09)3,393 0.12737 4,072,03713,842M
لوتوس 2,922 (0.95)2,951 0.03119 1,082,2703,200M
بورس 5,180 (0.38)5,200 0704 7,407,63038,509M
اميد 3,700 (0.19)3,707 038 249,027921M
تنوين 1,923 (1.08)1,943 (0.05)82 492,585937M
تكاردان 2,540 0.512,525 (0.08)2,243 27,882,44070,393M
انرژي 23,600 (0.63)23,690 (0.25)1,199 2,784,62165,971M
فرابورس 7,730 (0.9)7,760 (0.51)1,244 8,955,85269,509M
كالا 8,220 (0.72)8,210 (0.85)1,009 8,466,80669,498M
تفارس 3,000 (0.76)2,973 (1.65)292 13,418,06839,887M
تملت 3,000 0.53,000 0.5419 14,368,52643,101M
اكالا 25,270 (6.99)27,170 01 2,06252M
انرژي2 59,100 6.9955,240 01 855M
انرژي1 51,380 (6.99)55,140 (0.18)1 19,180985M
كبورس 8,250 5.777,800 01 7006M
تكالا 17,850 017,850 029 2,812,87350,210M
نكالا 20,260 020,260 01 271M
تكيميا 1,000 01,000 085,491 280,972281M
نبورس 5,300 0.575,300 0.57150 30,000,000159,000M
تماوند 5,420 2.855,350 1.52117 1,446,8297,842M
تمدن 10 (97.3)370 00 00M
تفارس 1,000 01,000 00 00M
تماوند-پذيره 1,000 01,000 00 00M
تماوند-پذيره 1,000 01,000 00 00M
سپرده 1 (99.53)212 00 00M
سپرده 1 (99.53)212 00 00M
تامين سپهر 1,000 01,000 00 00M
تامين سپهر 1,000 01,000 00 00M
تامين سپهر 1,000 01,000 00 00M
سپرده گذاري 1,000 01,000 00 00M
انرژي3 158,126 3158,126 3493 406,24764,238M
انرژي1 11,330 311,330 31 463,0005,246M
سپرده 2,700 02,700 01 22,500,00060,750M
فرابورس 10,595 4.9910,595 4.99254 1,947,97620,639M
كالا4 8,649 4.998,649 4.9947 321,7892,783M
كالا1 6,000 (7.69)6,000 (7.69)1 1,866,00011,196M
كالا3 2,200 7.472,200 7.471 12,000,00026,400M
كالا2 3,010 03,500 16.282 3,582,03012,537M
انرژي2 6,705 (4.21)6,705 (4.21)84 4,134,00027,718M
بورس2 8,000 14.297,786 11.234 5,599,00043,595M
بورس3 6,190 3.866,223 4.4169 1,350,2018,402M
بورس1 10,000 5.2610,000 5.261 1,00010M