مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
ثغرب 14,870 6.9814,820 6.621,408 13,254,734196,398M
ثاميد 2,274 6.962,263 6.441,710 44,132,11499,850M
ثرود 15,510 6.9715,370 6490 2,663,07540,941M
ثشرق 34,470 534,460 4.961,090 4,309,554148,486M
ثتران 10,380 4.9510,380 4.95555 12,550,915130,272M
ثجنوب 14,860 4.9414,860 4.941,004 16,795,898249,509M
ثنوسا 10,600 4.9510,590 4.85301 3,901,60341,315M
ثامان 15,410 4.9715,390 4.84626 4,070,89762,657M
ثاخت 4,710 2.914,793 4.721,363 25,376,279121,622M
ثشاهد 14,540 3.9314,640 4.653,357 18,007,645263,704M
ثمسكن 7,700 3.087,780 4.15992 8,860,67768,892M
ثباغ 15,900 3.4516,000 4.11,301 6,724,757107,574M
وتوس 14,950 6.9414,530 3.93156 629,2939,317M
ثبهساز 2,925 2.72,950 3.581,810 30,404,99289,710M
آ س پ 27,250 6.2426,550 3.511,778 6,912,908183,647M
وساخت 1,838 2.221,856 3.231,108 31,088,36957,695M
كيسون 1,801 2.971,799 2.86901 60,397,948108,678M
كرمان 1,147 1.51,158 2.483,089 113,953,025131,948M
ثعمرا 17,350 2.7217,300 2.43430 1,913,09733,088M
ثالوند 15,680 4.1215,380 2.12659 3,497,37353,780M
ثنام 1,951 2.961,929 1.79135 6,215,85512,127M
ثپرديس 18,650 (1.22)19,190 1.641,156 4,678,20789,774M
ثقزوي 16,020 2.9615,800 1.5460 674,91410,804M
ثفارس 25,550 025,920 1.451,599 4,862,349126,010M
ثتوسا 52,000 2.9750,950 0.8928 122,2756,358M
وآذر 9,220 0.779,220 0.771,151 12,777,315117,759M
وثخوز 56,950 2.9855,350 0.0910 9,130520M
ثاصفا 21,400 (2.95)22,050 01 2,44952M
ثزاگرس 91,700 2.9889,050 010 27,8282,552M
ثجوان 10,650 (2.92)10,940 (0.27)43 215,8182,306M
ثاژن 5,760 (0.86)5,760 (0.86)1 9,00052M
ثعتما 32,250 (2.86)32,250 (2.86)1 1,56050M
ثنور 5,220 (1.88)5,220 (1.88)248 7,571,30839,532M
ثنظام 47,350 (2.97)49,300 1.02121 504,14824,854M
ثملي 1,000 01,000 00 00M
ايجاد محيط 1,000 01,000 00 00M
ايجاد محيط 1,000 01,000 00 00M
غيرصنعتي 100,000 0100,000 00 00M
مسكن شمالغرب 1,000 01,000 00 00M
مسكن شمالغرب 1,000 01,000 00 00M
واوان 1,000 01,000 00 00M
بناآفرين 1,000 01,000 00 00M
بناآفرين 1,000 01,000 00 00M
مسكن ايران 1,000 01,000 00 00M
سكارآفرين 1,000 01,000 00 00M
عمران شرق 1,000 01,000 00 00M
عمران تكلار 1,000 01,000 00 00M
ثعمسا 1,000 01,000 00 00M
مپسا 1,000 01,000 00 00M
ثاژن 2,260 (0.4)2,257 (0.53)112 588,2261,328M