مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
حفارس 2,001 4.981,964 3.043,402 205,303,589403,132M
حبندر 13,500 2.9713,480 2.82205 1,882,41225,366M
حگردش 2,944 2.222,958 2.71233 6,186,69118,299M
حآفرين 1,905 1.651,915 2.191,887 57,860,770110,827M
حرهشا 263,000 3257,650 0.918 24,7686,514M
حسينا 30,100 0.530,000 0.17602 767,74123,029M
حپترو 60,970 2.9959,280 0.14260 139,3058,268M
حتوكا 3,015 (0.36)3,021 (0.17)198 1,712,7665,157M
حكشتي 11,770 (0.84)11,850 (0.17)1,069 10,368,257122,904M
حپرتو 4,980 0.344,954 (0.18)30 503,4822,494M
حسير 11,440 011,390 (0.44)408 1,684,43019,188M
حريل 2,166 (0.82)2,169 (0.69)298 4,106,9048,906M
توريل 5,620 (1.75)5,680 (0.7)214 2,778,56115,786M
حگهر 13,930 (0.64)13,920 (0.71)70 836,29011,639M
حپارسا 58,400 (0.26)58,050 (0.85)40 36,3372,109M
حتايد 5,490 (2.14)5,550 (1.07)175 2,319,36312,743M
حشكوه 2,569 (2.98)2,579 (2.61)1,387 74,776,248192,868M
حآسا 10,290 0.7810,400 1.861,000 7,545,58278,462M
قشم 1 01 00 00M
ريل گستر 1,000 01,000 00 00M
حگردش-پذيره 1,000 01,000 00 00M
ريل پرداز 10,000 010,000 00 00M
ايرسوتر 1,000 01,000 00 00M
حرآهن 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M