مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
حگهر 13,500 2.2713,880 5.15257 2,949,01240,929M
حتوكا 3,012 4.552,998 4.06356 6,175,07818,515M
حآفرين 1,828 1.611,828 1.61765 18,012,75732,922M
حسينا 31,250 0.8131,300 0.97275 1,124,80235,202M
توريل 5,530 1.475,500 0.92447 6,720,33536,943M
حپارسا 54,000 0.2854,250 0.7486 158,8428,616M
حپترو 62,960 1.4562,450 0.63280 254,44715,890M
حكشتي 11,340 (0.09)11,380 0.261,330 7,184,71181,851M
حتايد 5,390 0.375,380 0.19194 3,855,88820,764M
حبندر 12,950 (1.6)13,140 (0.15)88 690,8249,058M
حپرتو 4,860 0.54,827 (0.19)86 2,691,48412,993M
حسير 11,720 1.0311,560 (0.34)503 2,381,51827,525M
حفارس 2,093 (2.92)2,141 (0.7)3,652 157,372,336337,004M
حرهشا 251,500 (2.99)257,150 (0.81)29 21,7305,470M
حگردش 2,814 (1.47)2,800 (1.96)183 4,439,26912,430M
حشكوه 2,474 (2.98)2,482 (2.67)552 20,956,27952,008M
حريل 2,078 (1.05)2,068 (1.52)542 9,131,78418,883M
حآسا 10,290 0.7810,400 1.861,000 7,545,58278,462M
قشم 1 01 00 00M
ريل گستر 1,000 01,000 00 00M
حگردش-پذيره 1,000 01,000 00 00M
ريل پرداز 10,000 010,000 00 00M
ايرسوتر 1,000 01,000 00 00M
حرآهن 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M