مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
حسير 12,180 6.9412,010 5.44704 6,103,88673,286M
حفارس 2,062 4.992,061 4.943,328 163,805,529337,524M
حپترو 62,210 4.9461,590 3.9458 376,11823,165M
حشكوه 2,656 2.992,641 2.41,855 93,902,882248,022M
حبندر 13,880 2.9713,780 2.23266 1,872,75225,813M
حگردش 2,960 0.073,000 1.42251 5,455,76216,368M
حرهشا 261,000 1.3260,950 1.2864 33,8178,967M
حآفرين 1,885 (1.57)1,927 0.631,351 37,545,96972,366M
توريل 5,650 (0.53)5,710 0.53501 4,971,51528,385M
حسينا 30,300 130,050 0.17170 695,87620,910M
حگهر 13,910 (0.07)13,930 0.07141 617,6908,605M
حپرتو 4,999 0.914,956 0.0428 79,378393M
حتوكا 2,943 (2.58)2,994 (0.89)312 6,525,73019,538M
حتايد 5,450 (1.8)5,490 (1.08)419 2,469,41213,423M
حكشتي 11,750 (0.84)11,720 (1.1)1,806 18,781,003220,194M
حپارسا 57,550 (0.86)57,200 (1.46)79 38,9402,228M
حريل 2,127 (1.94)2,135 (1.57)505 7,121,24015,206M
حآسا 10,290 0.7810,400 1.861,000 7,545,58278,462M
قشم 1 01 00 00M
ريل گستر 1,000 01,000 00 00M
حگردش-پذيره 1,000 01,000 00 00M
ريل پرداز 10,000 010,000 00 00M
ايرسوتر 1,000 01,000 00 00M
حرآهن 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M