مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
تپولا 20,060 2.9819,620 0.7236 251,2875,041M
رمپنا 11,830 (0.25)11,860 0199 2,539,58630,139M
رتكو 19,170 (1.64)19,490 01 1,62031M
رنيك 10,950 (2.06)11,050 (1.16)260 1,380,10115,248M
خفولا 43,050 (2.93)44,350 02 5,000215M
تابا 25,300 (2.88)26,050 04 12,278311M
رتكو 9,510 4.979,500 4.86126 1,715,86216,318M
صنعت ساختمان 1,000 01,000 00 00M
پيمانكاري نوين 1,000 01,000 00 00M
آبفا اصفهان 10,000 010,000 00 00M
توربين جنوب 1,000 01,000 00 00M
ساراتل 10,000 010,000 00 00M
بهسازان صنايع 10,000 010,000 00 00M
مهندسي جوش 1,000 01,000 00 00M