مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
تپولا 20,060 2.9819,600 0.6228 217,8624,370M
رنيك 11,220 0.3611,200 0.18113 526,6615,899M
رمپنا 11,870 0.0811,860 039 279,8163,326M
رتكو 18,980 (2.62)19,490 039 49,862971M
خفولا 43,050 (2.93)44,350 02 5,000215M
تابا 25,300 (2.88)26,050 04 12,278311M
رتكو 9,510 4.979,500 4.86126 1,715,86216,318M
صنعت ساختمان 1,000 01,000 00 00M
پيمانكاري نوين 1,000 01,000 00 00M
آبفا اصفهان 10,000 010,000 00 00M
توربين جنوب 1,000 01,000 00 00M
ساراتل 10,000 010,000 00 00M
بهسازان صنايع 10,000 010,000 00 00M
مهندسي جوش 1,000 01,000 00 00M