مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
زشگزا 15,910 6.8515,820 6.252,184 18,558,820293,640M
تليسه 4,600 0.264,663 1.631,776 25,469,197118,768M
زفجر 21,350 1.9121,150 0.95727 757,25916,008M
زشريف 6,350 (0.63)6,420 0.47225 2,485,36815,963M
زقيام 3,600 (0.03)3,606 0.14413 4,696,54316,937M
زمگسا 38,350 (0.65)38,620 0.05143 156,2006,036M
زكشت 22,700 (1.94)23,150 0176 681,61015,768M
زپارس 38,650 (1.33)38,910 (0.66)228 406,80415,792M
سپيد 7,960 (2.45)8,090 (0.86)533 1,881,38715,101M
زملارد 17,620 (1.95)17,750 (1.22)857 1,508,20426,774M
زگلدشت 22,900 (1.29)22,900 (1.29)171 266,8776,110M
زفكا 15,910 (2.27)16,020 (1.6)248 953,42015,276M
سيمرغ 34,200 (2.48)34,410 (1.88)484 1,506,12851,831M
جوين 2,762 (2.99)2,792 (1.93)195 5,788,74716,161M
زدشت 28,800 (2.21)28,850 (2.04)212 345,2899,956M
زبينا 4,290 (3.64)4,356 (2.16)330 3,354,74814,612M
زماهان 20,410 4.3520,590 5.27132 968,04519,929M
آبين 3,268 (3)3,271 (2.91)373 12,645,43041,357M
زكوثر 23,500 (0.76)23,620 (0.25)313 330,5617,765M
آينده 8,300 0.618,110 (1.7)183 3,066,29124,857M
اجداد 1,000 01,000 00 00M
ديزباد 1,000 01,000 00 00M
گوشت يزد 10,000 010,000 00 00M
بهشتي 1,000 01,000 00 00M
پذيره-بهشت 1,400 01,400 00 00M
خدمات هوايي 10,000 010,000 00 00M
خدمات كشاورزي 1,000 01,000 00 00M
ابريشم 1,000,000 01,000,000 00 00M
ملارد شير 1,000 01,000 00 00M
زسپاها 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M