مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
شبندر 11,310 0.7111,310 0.712,519 17,741,327200,575M
شپنا 5,990 0.675,990 0.676,012 97,877,033585,818M
شسپا 4,987 2.034,915 0.55297 5,835,27529,134M
شتران 3,095 0.133,104 0.422,698 61,216,047190,034M
شبريز 12,930 0.0812,950 0.23801 3,988,56651,847M
شنفت 7,460 2.057,320 0.14246 971,2127,167M
شرانل 81,750 1.9380,300 0.12134 58,2304,754M
شاوان 18,000 (0.06)18,020 0.06971 2,494,29044,951M
شبهرن 15,810 (0.57)15,880 (0.13)1,895 4,652,24773,841M
شپاس 29,200 (0.85)29,400 (0.17)468 343,75110,099M
ونفت 4,630 (0.09)4,619 (0.32)514 2,282,18010,530M
شراز 12,740 (1.24)12,840 (0.47)1,447 5,376,37869,051M
شزنگ 87,600 (1.18)87,000 (1.86)249 211,19318,378M
شراز 17,400 (2.79)17,650 (1.4)663 2,016,25735,595M
شجي 1,000 01,000 00 00M
نفت قشم 10,000 010,000 00 00M
پتروشيمي سلمان 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي همدان 10,000 010,000 00 00M
پترو همدان 10,000 010,000 00 00M
شرمان 1,000 01,000 00 00M
جنفت806 1,005,575 (5)1,005,575 (5)4 4402M
جنفت712 623,130 0.07623,130 0.073 3184M
شتران 3,440 (2.88)3,454 (2.48)1,671 11,171,15338,587M