مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
فاذر 1,570 3.021,575 3.351,327 42,777,44567,366M
چدن 2,500 2.422,501 2.46358 13,626,37134,077M
فكمند 30,750 0.9931,050 1.97438 3,385,827105,204M
كيا 5,740 0.355,800 1.49 27,900162M
فاراك 1,613 0.941,613 0.94951 34,827,36356,168M
فجوش 2,080 (2.99)2,144 05 189,000393M
فجام 8,140 (2.4)8,330 (0.12)259 1,413,61311,774M
فبيرا 2,400 (1.6)2,434 (0.21)41 1,310,2533,152M
فاما 7,850 (2.85)7,970 (1.36)167 1,574,23812,482M
فنرژي 37,500 (1.96)38,250 01 1,85970M
فبستم 11,150 (2.96)11,490 02 9,073101M
فلامي 12,430 2.912,410 2.73581 4,120,76851,149M
ماشين پارس 1,000 01,000 00 00M
تبريز 1,000 01,000 00 00M
فسلير 27,150 2.1826,571 00 00M