مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
قيستو 10,950 1.211,140 2.96389 21,684,195241,516M
قشرين 12,760 2.9912,750 2.91312 8,257,302105,301M
قشير 9,500 0.749,660 2.44633 2,988,23428,871M
قزوين 8,100 3.188,030 2.29434 3,871,42631,095M
قشهد 14,400 (1.44)14,830 1.51558 2,174,20332,233M
قشكر 2,683 2.482,652 1.3296 6,920,83518,357M
قمرو 6,010 (3.84)6,280 0.481,056 10,556,23166,301M
قهكمت 10,900 (0.09)10,960 0.4694 1,117,97412,268M
قاروم 88,000 0.9887,150 09 8,500741M
قپيرا 11,090 (1.6)11,250 (0.18)49 194,6442,170M
قنيشا 2,690 (1.47)2,713 (0.62)290 5,647,83315,322M
قنقش 147,500 (2.99)150,700 (0.89)52 39,2525,792M
قچار 7,190 (2.04)7,220 (1.63)808 6,209,99244,820M
قثابت 2,540 (2.27)2,542 (2.19)624 8,062,97120,500M
قجام 7,650 (2.92)7,670 (2.66)185 3,092,25623,704M
قصفها 163,000 (3.57)164,120 (2.91)335 181,76329,832M
قلرست 7,050 (2.89)7,020 (3.31)329 1,864,03513,032M
قتربت 24,700 024,650 (0.2)95 297,1727,301M
نيشكر هفت تپه 10,000 010,000 00 00M
قند ياسوج 572,724 0572,724 00 00M
توسعه نيشكر 10,000 010,000 00 00M
قشرين 89,001 (2.95)90,174 (1.67)79 42,1833,804M
قنقش 4,400 2.044,298 (0.32)10 16,32669M